131230-Lvr-R11bis verbindingsweg1De gemeente Borsbeek en stad Mortsel willen dat de verbindingsweg snel gerealiseerd wordt.  Ze bekomen dat de procedure losgekoppeld wordt van de R11bis- plannen.  Maar Boechout maakt voorbehoud.  En Natuurpunt Land van Reyen pleit voor het behoud van de ‘groene vinger’ aan de Gasthuishoeven en omgeving.

 

Het voorbije decenium werd in de gemeenten rondom Mortsel ijverig verkaveld en nieuwe woningen gebouwd. Bovendien werden grote KMO-zones gerealiseerd. De gevolgen laten zich makkelijk raden: de verkeersdruk met vooral vrachtvervoer van over de hele wereld, vooral tussen Lier en Antwerpen (N10) en naar de snelwegen, nam gradueel toe. De bevolking van de aangrenzende gemeenten ondergingen de overlast. Dus, in overeenstemming met het dogma van de ongebreidelde groei-economie, vinden sommigen dat het bijkomende verkeer extra ruimte moet krijgen.
In september 2010 wordt het al lang sluimerende idee van een verbindingsweg tussen de Krijgsbaan (R11) en de baan Antwerpen - Lier (N10) plots actueel. N.a.v. de discussies over Lage Wapper-saga (volksraadpleging 18 oktober 2009) koppelt de Vlaamse regering de verbindingsweg aan haar nieuwe plannen voor een R11bis (tunnel).
Naar verluidt dient de weg er te komen om de verkeersoverlast op het centrum van Borsbeek en de verkeersas door Mortsel te verminderen. Deze weg zou echter door het open landschap van de Gasthuishoeven worden aangelegd. Dit is het open gebied in het verlengde van de luchthaven van Deurne, tussen Fort 3 en de spoorwegen, op het grondgebied van Mortsel, Borsbeek en Boechout.
In mei 2013 wordt op vraag van de gemeentebesturen Borsbeek en Mortsel de verbindingsweg (Rv) losgekoppeld van het planningsproces van de R11bis. Door de loskoppeling hopen zij de wettelijke procedures sneller te kunnen doorlopen en de weg vlugger te realiseren. De nieuwe planning: stedenbouwkundige vergunning in 2016 en uitvoering van de werken in 2017-2018. Echter, het gemeentebestuur van Boechout tekent sterk voorbehoud aan. Zij vreest dat door gebrek aan financiële middelen de verbindingsweg wel en R11bis niet zal worden gerealiseerd. Daarenboven maakt zij voorbehoud bij de verhoopte doelstelling dat deze nieuwe weg de overlast op de lokale wegen blijvende zal verminderen en de hinder van sluipverkeer zal wegnemen.


Vooruitziend of voortvarend? Zin of onzin?

Nog steeds komen overheden aandraven met oplossingen uit het verleden. Zij verwachten dat ze met nieuwe wegen, bruggen en tunnels het verkeersinfarct te lijf kunnen gaan. Kortom: meer ruimte en veel belastinggeld voor verkeer. Het wordt echter alsmaar duidelijker; meer ruimte voor wegen geeft slechts kortstondige oplossingen. Het gekende aanzuigeffect maakt snel komaf met de gecreëerde extra ruimte.
Goede artsen bestrijden de oorzaken van de ziekte, niet de gevolgen. De huidige verkeersproblemen los je niet langer op zonder de bron aan te pakken.
Het verleden leert ons dat nieuwe wegen in Vlaanderen op zijn minst drie negatieve gevolgen impliceren:
• Bijkomende inname van open ruimte door de weg zelf. Landbouw- en natuurgebied (biotoopen habitat) en ruimte voor zachte recreatie verdwijnen.
• Bijkomende milieuhinder: lawaai, landschapsbezoedeling, teloorgang open ruimte en luchtverontreiniging, … nemen toe.
• Op wat langere termijn biedt de ontsluiting van het gebied opportuniteiten voor verkavelaars en projectontwikkelaars. Het gebied wordt woonzone en/of ingepalmd door nieuwe KMO-zones.


Natuurwaarde en zachte recreatie

Groene verbindingen zorgen voor meer en fauna en flora. Ze versterken de biodiversiteit en leefbaarheid.
De groene vinger op grondgebied Mortsel is de schakelverbinding tussen Koude Beekvallei Zuid (brongebied Hove/Boechout) en Koude Beek Noord (Schijnvallei Borsbeek/Deurne). Deze schakel moet versterkt worden. Natuurpunt Land van Reyen wil dat de natuurwaarde van het Koude Beeklandschap opgewaardeerd wordt. Daarom steunen we ten volle het project Landschapspark Zuidrand, met als doel de nog bestaande groene gebieden te bewaren, te versterken en beleefbaar te maken. Ook het provinciaal project Koude Beek (= groene ecologische verbinding)
van de dienst Waterbeleid streeft dit na door natuurbeheer, met als doel het creëren van de nodige natuurverbinding en bijkomende habitat. Deze, voor Mortsel, enig resterende open beekvallei aan de grens met Boechout is van kapitaal belang voor integraal waterbeheer waardoor overstromingen worden voorkomen.
Het openruimte gebied Gasthuishoeven is nog de énige plek waar men kan verademen. We willen het ‘openruimte gebied’ beleefbaar maken. Fietsen en wandelen in het groen bevordert de leefbaarheid.
We werkten mee aan de verbinding met het wandelgebied van de Koude Beekvallei in Borsbeek.
Dit werd gerealiseerd d.m.v. ‘Wandellus Koude Beek’.
De Fortengordel is een groene gordel die we willen versterken door groene verbindingen. Niet door een filegordel!
Deze groene verbinding tussen Fort 3 en Fort 4 is ook belangrijk voor trekvogels en andere fauna en flora zoals hazen, vossen, enz.


Een andere aanpak is mogelijk.
Ja, zelfs noodzakelijk!

Toekomstvisie: Economische groei versus geluk en welzijn van mensen. (Cfr. boek Econoshock van Geert Noels. Nieuwe visie van “groei” in 21ste eeuw.)
Vele verkeersdeskundigen pleiten steeds vaker voor het onverwijld doorvoeren van verkeerbegeleidende ingrepen: rekeningrijden, toeritdosering, meer en beter openbaar vervoer, meer thuiswerk, minder bedrijfswagens, sturing van verkeerstromen, nieuwe bouwprojecten toetsen aan gevolgen voor de mobiliteit, last op bezit van wagen verschuiven naar het gebruik van lager prijskaartje samen
met meer duurzame oplossingen, waar wacht men nog op?
(zie artikel Knack nr. 45, 6 - 12 november 2013 blz. 22-28)

Terug actueel in 2018 - 2019?

Tijdens een debat georganiseerd door ATV voor de verkiezingen van oktober 2018 blijkt dat de verbindingsweg terug op tafel ligt!

Zie zelf wat de Mortselse partijen over de verbindingsweg denken: na 8 8:16 minuten komt het onderwerp ter sprake wanneer de verkeersproblematiek in Mortsel aangesneden wordt.


Conclusie

Versnelling van het dossier doet ons vrezen, dat men kort na de realisatie zal moeten vaststellen dat de verhoopte doelstellingen illusies blijken. Dat eens te meer onze leefbaarheid wordt opgeofferd aan waan van groei en profijt.  Dit is een kortzichtige visie.

Bij verkeersdeskundigen en delen van de bevolking groeit het inzicht dat nieuwe wegen geen oplossing meer bieden voor het toenemend verkeer en niet minder hinder teweeg brengen.
De oude aanpak werkt niet meer. Zal dit besef tijdig tot de politici doordringen en hen op betere gedachten brengen?  Zal dit voortschrijdend inzicht hen tot inkeer brengen en tot beslissingen leiden met respect voor onze natuur, milieu en leefbare omgeving? En met respect voor de toekomstige generaties?
Natuurpunt Land van Reyen zal er alles aan doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om te vermijden dat de verbindingsweg door de Koude Beekvallei en het landschap Gasthuishoeven er komt.

131230-Lvr-R11bis verbindingsweg1

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Mis geen enkele activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws

captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je als we op het veld werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.